Export naar België

U bent van harte welkom om te schrijven in elke taal. Onze verkoop personeel spreekt vloeiend Engels. Op aanvraag kunnen wij u een correspondentie in het Frans. Wij leveren aan alle lidstaten van de Europese Unie. Routine en eenvoudig.

Voor de verkoop binnen de EU, zijn er verschillende scenario’s die we presenteren hier om u te kort. In essentie twee vragen: gebruik het voertuig voor prive of commercieel? Als het voertuig is nieuw of gebruikt?

Eerste Nieuwe auto – eigenaar
U koopt uw nieuwe auto belasting. Dit betekent dat wij niet de Duitse BTW van 19% rekening. U betaalt het voertuig, exclusief BTW en breng uw auto met een kenteken exporteren in uw eigen land. Daar heb je aan de van toepassing zijnde BTW betalen aan de belastingdienst voordat u uw voertuig in te schrijven. Dit werkt zonder enige problemen, omdat al onze auto’s worden geleverd met een COC document dat de toelating in een lidstaat van de EU mogelijk maakt. Na goedkeuring, moeten we een kopie van het kentekenbewijs waaruit blijkt dat de btw-verwijdering. Wij behouden ons het recht voor om een borg te vragen voor de productie van dit bewijs.

Nieuwe auto – commercieel gebruik
Ook in dit geval kopen we netto in. Wel moet u enkele aanvullende documenten meenemen:
– Het uittreksel uit het handelsregister in het Engels of Duits inclusief btw-identificatienummer.
– Ondertekenen van een zendingsverklaring (een passende zin, bezoek ons account)
– Kopie ID-kaart van de ondernemer
– Identificatie van de incassant
– Bevoegd gezag
– Handtekening van de incassant op zijn kopie van de identiteitskaart (handtekening wordt ter plaatse gemaakt en moet overeenkomen) Ook bij commerciële kopers behouden wij ons het recht voor om een borg te vragen.

Gebruikte auto – van particuliere eigenaar
Gebruikte voertuigen zijn – onder het btw-punt – een onderwerp op zich. Belangrijk voor u om te weten is het volgende:
Is het een particulier tweedehands voertuig (voertuig meer dan 6000 km en meer dan 6 maanden), dan is het een „§ 25“-auto. Dit betekent dat de belasting nu eindelijk betaald is. Geschikt voor klanten in landen met hogere belastingen, dit is een interessant aspect. Een Zweedse klant „bespaart“ bijvoorbeeld 6% btw door een tweedehands voertuig te kopen.
Wij heten u van harte welkom om verdere vragen persoonlijk te stellen!
Gebruikte auto – voor commercieel gebruik
Voertuigen die uit de eerste hand voor particulier gebruik waren, zijn niet fiscaal aftrekbaar. Wij verkopen echter ook onze huurvoertuigen of andere voertuigen voor commercieel gebruik. In dit geval kan ook btw worden getoond voor voertuigen die ouder zijn dan 6 maanden en meer dan 6000 km hebben gereden.
In het geval van een commerciële netto-aankoop van een gebruikt voertuig, verhogen wij onze reguliere borg ter hoogte van de Duitse BTW.


Exporter vers la Belgique

Vous êtes invités à écrire dans n’importe quelle langue. Notre personnel de vente parle couramment l’anglais. Sur demande nous pouvons vous proposer une correspondance en francais. Nous livrons dans tous les États membres de l’Union européenne. Routine et simple. Pour les ventes au sein de l’UE, il existe plusieurs scénarios que nous vous présentons ici peu de temps. Essentiellement, deux questions: utiliser le véhicule pour privé ou commercial? Si le véhicule est neuf ou d’occasion?

 1. Nouvelle voiture – par propriétaire
  Vous achetez votre impôt nouvelle voiture. Cela signifie que nous ne sommes pas la TVA allemande de la facture de 19%. Vous payez la valeur du véhicule, hors TVA et passer votre voiture avec une plaque d’immatriculation d’exportation dans votre pays d’origine. Il vous devrez payer la TVA applicable à l’administration fiscale avant de pouvoir immatriculer votre véhicule. Cela fonctionne sans aucun problème, parce que tous nos véhicules sont livrés avec un document COC qui permet l’admission dans n’importe quel État membre de l’UE. Suite à l’approbation, nous avons besoin d’une copie du certificat d’immatriculation prouvant la suppression TVA. Nous nous réservons le droit de facturer une caution pour la production de cette preuve.
 2. Nouveau véhicule – d’usage commercial
  Dans ce cas aussi nous allons nette facture. Cependant, vous devez enseigner en achetant des documents supplémentaires:
  – L’extrait du registre du commerce en anglais ou en allemand comprenant le numéro de TVA intracommunautaire.
  – Signature d’une déclaration envoi (une expression appropriée, s’il vous plaît visitez notre compte)
  – Copie de carte d’identité du propriétaire d’entreprise
  – Identification de la personne qui recueille
  – Autorité compétente
  – Signature de la personne qui recueille sur sa copie de carte d’identité (signature se fait sur place et doit correspondre)Même avec des acheteurs commerciaux, nous nous réservons l’imposition d’un dépôt.
 3. Véhicule d’occasion – du propriétaire privé
  Les véhicules d’occasion sont sous le point de la TVA d’un sujet en soi.
  Important pour vous de savoir est la suivante:
  S’agit-il d’un véhicule d’occasion privé (véhicule de plus de 6000 km et de plus de 6 mois), il est conforme au § 25 UstG comme une «taxe marge». Cela signifie que la taxe est désormais versée comme définitive. Convient pour les clients dans les pays dans lesquels l’imposition, il s’agit d’un aspect intéressant. Ainsi, un client suédois, par exemple, 6% de taxe de vente a «sauvé» par l’achat d’un véhicule d’occasion.
  Parlez-nous de ce sujet comme personnellement!
 4. D’occasion – d’usage commercial
  Les véhicules sont dans la première main de l’usage privé ne sont pas déductibles d’impôt. Cependant, nous vendons aussi nos véhicules de location que vous ou d’autres véhicules de l’utilisation commerciale. Dans ce cas, la TVA peut également être indiquée pour les véhicules de plus de 6 mois et ayant parcouru plus de 6000 km.
  Dans le cas d’un achat commercial net d’un véhicule d’occasion, nous élevons notre caution régulière dans le montant de la TVA.

Export to Belgium

You are welcome to write in any language. Our sales staff speaks English fluently. On demand we can offer you a correspondence in French. We deliver to all Member States of the European Union. Routinated and straight forward. For sales within the EU, there are several scenarios which we would like to present to you shortly. In essence, there are two main questions: Will you use the vehicle privately or for commerce? Is the vehicle new or used?

 1. New car – private owner
  You purchase your new car without tax. This means the German VAT of 19% is not shown on the bill. You pay the vehicle excluding VAT and drive your car with an export license plate to your home country. There you will have to pay the applicable VAT to the tax office before you can register your vehicle. This works without any problems, because all our vehicles are delivered with a COC document, which allows the admission in any EU Member State. Following approval, we need a copy of the registration certificate proving the VAT removal. We reserve the right to charge a deposit for the sending of this registration.
 2. New car – commercial use
  Also in this case we will purchase net. However, you have to bring some additional documents:
  – The extract from the commercial register in English or German including VAT ID No.
  – Signing a shipment declaration (an appropriate phrase, please visit our account)
  – ID card copy of the business owner
  – Identification of the collecting person
  – Appropriate authority
  – Signature of the collecting person on his ID card copy (signature is made on site and must match)Even with commercial buyers, we reserve the right to charge a deposit.
 3. Used car – from privat owner
  Used vehicles are – under the VAT point – a subject for itself. Important for you to know is the following:
  Is it a privately owned used vehicle (vehicle over 6000 km and over 6 months), it is a „§ 25“-car. This means the tax is now paid finally. Suitable for customers in countries with higher taxes, this is an interesting aspect. A Swedish customer (for example), „saves“ 6% VAT by buying a used vehicle.
  We welcome you to ask further questions personally!
 4. Used car – from commercial use
  Vehicles which were from private in first hand use are not tax deductable. However, we also sell our rental vehicles or other vehicles from commercial use. In this case, VAT can also be shown for vehicles that are more than 6 months old and have driven more than 6000 km.
  In the case of a commercial net purchase of a used vehicle, we raise our regular deposit in the amount of the German VAT.

Export nach Belgien

Gerne können Sie uns in allen Sprachen anschreiben. Unser Verkaufspersonal spricht fließend Englisch. Auf Nachfrage können wir Ihnen eine Korrespondenz auch in französisch anbieten. Wir liefern in alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Routiniert und unkompliziert. Bei Verkäufen innerhalb der EU gibt es verschiedene Szenarien, die wir Ihnen hier gerne kurz vorstellen. Im Kern geht es um zwei Fragen: Nutzen Sie das Fahrzeug privat oder gewerblich? Ist das Fahrzeug neu oder gebraucht?

 1. Neufahrzeug – Privatperson
  Sie erwerben Ihr Neufahrzeug netto. Dies bedeutet, dass wir die deutsche Mehrwertsteuer mit 19 % nicht fakturieren. Sie zahlen den Fahrzeugbetrag ohne Mehrwertsteuer und verbringen Ihr Fahrzeug mit einem Exportkennzeichen in Ihr Heimatland. Dort müssen Sie dann die jeweils gültige Mehrwertsteuer an das Finanzamt abführen, bevor Sie Ihr Fahrzeug zulassen können. Dieser Vorgang funktioniert ohne Probleme, da alle unsere Fahrzeuge mit einem COC Dokument ausgeliefert werden, welches die Zulassung in jedem Mitgliedsstaat der EU ermöglicht. Nach erfolgter Zulassung benötigen wir noch eine Kopie der Zulassungsbescheinigung zum Nachweis der Mehrwertsteuerabfuhr. Wir behalten uns die Erhebung einer Kaution für die Erbringung dieses Nachweises vor.
 2. Neufahrzeug – gewerbliche Nutzung
  Auch in diesem Fall fakturieren wir netto. Allerdings müssen Sie mit dem Kauf einige Dokumente zusätzlich beibringen:
  – einen Handelsregisterauszug in Deutsch oder Englisch inkl. Umsatzsteuer ID Nr.
  – Unterzeichnung einer Verbringungserklärung (einen entsprechenden Textbaustein erhalten Sie auf unserer Rechnung)
  – Ausweiskopie des Firmeninhabers
  – Ausweis des Abholers
  – Entsprechende Vollmacht
  – Unterzeichnung des Abholers auf seiner Ausweiskopie (Unterschrift wird vor Ort getätigt und muss übereinstimmen). Auch bei gewerblichen Käufern behalten wir uns die Erhebung einer Kaution vor.
 3. Gebrauchtfahrzeug – von Privatperson
  Gebrauchtfahrzeuge sind unter dem Mehrwertsteuergesichtspunkt ein Thema für sich. Wichtig für Sie zu wissen ist folgendes:
  Handelt es sich um ein Gebrauchtfahrzeug aus privater Hand (Fahrzeug über 6000 km und über 6 Monate), so gilt es nach § 25 UstG als „differenzbesteuert“ . Das bedeutet die Mehrwertsteuer gilt nun als endgültig abgeführt. Insbesondere für Kunden aus Ländern mit höherer Mehrwertsteuer ist dies ein interessanter Aspekt. So „spart“ ein schwedischer Kunde beispielsweise 6 % Umsatzsteuer durch den Kauf eines gebrauchten Fahrzeugs.
  Sprechen Sie uns auf dieses Thema gerne persönlich an!
 4. Gebrauchtfahrzeug – aus gewerbliche Nutzung
  Fahrzeuge, die in erster Hand aus privater Nutzung stammen sind nicht „Mehrwertsteuer ausweisbar“. Allerdings verkaufen wir auch gerne unsere Mietfahrzeuge oder andere Fahrzeuge aus gewerblicher Nutzung. In diesem Fall ist die Mehrwertsteuer auch bei Fahrzeugen ausweisbar, die älter als 6 Monate sind und eine Laufleistung über 6000 km haben.
  Im Falle eines gewerblichen Netto-Kaufs von einem gebrauchten Fahrzeug, erheben wir unsere Kaution regulär in Höhe der Mehrwertsteuer.